WWF Polska
 
Nawigacja
 
WWF Polska

System informatyczny Tworzenie i Monitorowanie Budżetów Projektów wdrożony w fundacji WWF Polska w oparciu o platformę oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® obejmuje następujące moduły funkcjonalne:

 • Tworzenie i aktualizacja planów projektów
 • Raportowanie stanu zaawansowania i rozliczenie projektów
 • Ewidencja wpływów od donorów finansujących projekty
 • Zarządzanie korespondencją i dokumentacją projektów
 • Graficzny pulpit wskażników projektów (dashboard)
 • Obieg dokumentacji finansowej projektów
  • Proces obiegu i akceptacji faktur kosztowych
  • Proces rozliczania delegacji i zaliczek

Model struktury projektów obejmuję hierarchię poziomów agregacji projekt --> podprojekt --> zadanie --> działanie odwzorowane w układzie chronologicznym odpowiednio na lata budżetowe i kwartały.

Pulpit projektów pokrywa całą działalność w zakresie prowadzenia projektów WWF Polska i pozwala na bieżące śledzenie kluczowych wskaźników finansowych z możliwością bezpośredniego dostępu do szczegółów wybranego projektu.

Obieg i ewidencja dokumentacji finansowej oraz ewidencja wpływów od donorów są bezpośrednio zintegrowane z funkcjami monitorowania postępów zaangażowania finansowego projektów co pozwala nie bieżące śledzenie zgodności przebiegu projektów z przyjętym budżetem.

Predefiniowane raporty obejmują następujące typy raportów:

 • Raport skonsolidowany dla grupy projektów
 • Raport ogólny dla podprojektu
 • Raport szczegółowy dla podprojektu
 • Raport dla podprojektu i donora
 • Raport dla donora

Funkcje raportowania zintegrowane z oprogramowaniem OfficeObjects® pozwalają na generowanie dowolnych raportów w oparciu o strukturę relacyjnej bazy danych w której są odwzorowane dane finansowe wprowadzane przez formularze elektroniczne. Istnieje również możliwość wykorzystania modułu OLAP (On-line Analytical Processing) do definiowania i przetwarzania dynamicznych widoków analitycznych.