Urząd miasta st. Warszawy
 
Nawigacja
 
Urząd miasta st. Warszawy

Celem projektu Repozytorium Dokumentacji Technicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy zrealizowanego w oparciu o oprogramowania narzędziowe OfficeObjects® jest obsługa dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji na terenie Warszawy oraz dokumentecji planów przestrzennych opracowanych na zlecenia i zatwierdzanych przez władze miasta.

Użytkownikami systemu są pracownicy BAiPP Urzędu oraz pracownicy dzielnicowych wydziałów architektury. Repozytorium systemu zawiera dokumentację decyzji administracyjnych z zakresu architektury i urbanistyki ostatnich 20 lat. Dokumentacja dostępna w repozytorium systemu dla upoważnionych użytkowników obejmuje następujące typy dokumentacji:

 • Decyzje administracyjne
  • Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  • Pozwolenie na rozbiórkę
  • Pozwolenie na użytkowanie
  • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 • Zgłoszenie budowy
 • Dokumentacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Dokumentacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

W ramach repozytorium są prowadzone rejestry decyzji administracyjnych, zarówno centralne dla miasta Warszawy, jak i dla poszczególnych dzielnic. Dostępny jest również rejestr podmiotów decyzji administracyjnych.

Dane wprowadzane na formularzach elektronicznych sa odwzorowywane w strukturze relacyjnej bazy danych co pozwala na generowanie dowolnych raportów oraz na wykorzystanie zebranych danych w module OLAP (On-line Analytical Processing) zintegrowanym z oprogramowaniem OfficeObjects®.