OfficeObjects®Security Manager
 
Nawigacja
 
OfficeObjects®Security Manager

OfficeObjects®Security Manager – platforma umożliwiająca obsługę podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego, wykorzystywanie znacznika czasu a także realizowanie usług Centrum Certyfikacji.


W czasach powszechnego wykorzystania Internetu pojawia się potrzeba weryfikacji tożsamości osób i podmiotów, z którymi komunikujemy się drogą elektroniczną. Taką możliwość daje nam podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis. Podpis elektroniczny generowany jest za pomocą certyfikatu, na który składają się pola zawierające dane właściciela, dane podmiotu wystawiającego certyfikat, okres ważności, klucz publiczny oraz certyfikaty głównego i pośrednich urzędów certyfikacji.


OfficeObjects®Security Manager umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji drogą elektroniczną, poprzez zastosowanie podpisu cyfrowego, znacznika czasu i usług Centrum Certyfikacji, zarówno wewnątrz organizacji jak i w kontaktach z otoczeniem. Pozwala na wykorzystanie podpisów elektronicznych zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych a także w ramach usług Centrum Certyfikacji wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych zapewniających autoryzację podmiotu lub osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu danej organizacji.


OfficeObjects®Security Manager może być wykorzystywany w każdej organizacji funkcjonującej w otoczeniu społeczeństwa informacyjnego. Zapewnia możliwość użycia podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub niekwalifikowanego do podpisania korespondencji elektronicznej, dokumentów lub ich fragmentów. OfficeObjects®Security Manager umożliwia weryfikację podpisu elektronicznego on-line przy wykorzystaniu protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol) oraz na liście certyfikatów unieważnionych CRL (Certificate Revocation List) a także wykorzystanie wspieranych przez Komisję Europejską formatów zapisu danych podpisanych: XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) i CMS (Cryptographic Message Syntax). Dzięki temu możliwe jest tworzenie kontrasygnat, czyli dołączanie podpisów kolejnych podmiotów do istniejącej struktury danych jak również opatrzenie podpisem cyfrowym ściśle określonych elementów dokumentu XML. OfficeObjects®Security Manager umożliwia także wykorzystanie usług serwera znacznika czasu (OfficeObjects®Time Stamp Authority) poświadczającego rzeczywisty czas złożenia podpisu. Jest to bardzo istotne, gdyż data złożenia podpisu ma decydujący wpływ na jego skuteczność.


Wykorzystanie usług OfficeObjects®Certificate Authority, stanowiącego moduł OfficeObjects®Security Manager, umożliwia autentykację wewnętrznej komunikacji w organizacji. Zapewnia również uwierzytelnienie podmiotów zewnętrznych współpracujących z daną organizacją np. partnerów handlowych lub obywateli wysyłających korespondencję do urzędów. Wszystkie dane wysyłane przy wykorzystaniu wydanego certyfikatu są wiarygodne (świadomie podpisane przez danego nadawcę) oraz poufne (są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem). Fakt podpisania przesyłki podpisem elektronicznym zapewnia także integralność danych (nie zostały zmienione podczas procesu przesyłania).


Korzyści

  • Wykorzystanie wszystkich form podpisu cyfrowego
  • Możliwość podpisywania plików, dokumentów lub ich fragmentów
  • Możliwość podpisywania korespondencji elektronicznej
  • Możliwość wystawiania certyfikatów niekwalifikowanych dowolnej liczbie użytkowników zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizacji,
  • Weryfikacja tożsamości osób i podmiotów,
  • Bezpieczna wymiana dokumentów,
  • Integralność danych,
  • Autentykacja wewnętrznej komunikacji w organizacji,
  • Uwierzytelnienie podmiotów zewnętrznych współpracujących z daną organizacją,
  • Możliwość wykorzystania funkcjonalności OfficeObjects®Security Manager z poziomu systemu obiegu dokumentów lub jako aplikacji zewnętrznej