OfficeObjects®Service Broker
 
Nawigacja
 
OfficeObjects®Service Broker

OfficeObjects®Service Broker – system wspomagający działalność organizacji poprzez dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi. Oprogramowanie umożliwia również budowę i integrację systemów IT w architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych.

 

Jednym z aktualnych wyzwań stojących przed informatyką jest zniwelowanie przepaści pomiędzy potrzebami klientów a usługami dostarczanymi przez istniejące systemy informatyczne. Zazwyczaj realizacja potrzeb klientów wiąże się z wykonaniem wielu, jednostkowych usług dostarczonych przez systemy informatyczne. Usługi te muszą być wykonane w określonej kolejności, na odpowiednich danych z uwzględnieniem różnorodnych wariantów i sytuacji wyjątkowych.

 

Spośród wielu możliwych rozwiązania powyższego problemu podejście bazujące na koncepcji oferowania usług złożonych (ang. composite services) wydaje się być najbardziej odpowiednie. Podejście to bazuje na koncepcji definiowania usług złożonych na podstawie usług jednostkowych. Zazwyczaj definicja usługi złożonej jest wyrażana jako proces biznesowy (ang. business process) składający się z wywołania poszczególnych usług systemów informatycznych zwanych też usługami atomowymi (ang. atomic services). Usługi atomowe są oferowane przez różnorodnych dostawców, organizacje czy instytucje publiczne. Łączenie ich w usługi złożone upraszcza realizację potrzeb klientów, redukując konieczność znajomości procedur i reguł, skupiając się na potrzebach, wymaganych danych i oczekiwanych rezultatach.

 

OfficeObjects®Service Broker jest rozwiązaniem do zarządzania złożonymi usługami. W ramach tego rozwiązania możliwe jest rejestrowanie nowych usług atomowych, definiowanie nowych usług złożonych, wykonywanie usług złożonych poprzez uruchamianie w odpowiedniej kolejności i na odpowiednich danych usług atomowych, przy użyciu bezpiecznej magistrali komunikacyjnej (ang. enterprise service bus). Zaletą rozwiązania jest elastyczność i generyczność definiowanych usług złożonych. Cechy te są wspierane poprzez wykorzystanie generycznych procesów pracy oferowanych przez produkt OfficeObjects®WorkFlow oraz elastycznej parametryzacji procesów poprzez wykorzystanie wiedzy o usłudze i jej otoczeniu (ontologii) zdefiniowanej z wykorzystaniem OfficeObjects®Ontology Manager.

 

Rozwiązanie OfficeObjects®Service Broker udostępnia zestaw funkcji do zarządzania usługami złożonymi. W ramach tych usług dostępne są interfejsy do: rejestracji i definiowania usług, ich wyszukiwania i filtrowania, wykonywania, oraz monitorowania i administracji. Interfejsy te są dostępne w postaci interfejsów Java (rodzimy interfejs), interfejsów zdalnych (komendy SOAP) oraz interfejsów użytkownika w ramach portalu WWW. Rozwiązanie składa się z następujących modułów i narzędzi:

 • Rejestr usług - moduł ten jest odpowiedzialny za rejestrację, udostępnianie oraz usuwanie usług atomowych i usług złożonych. Rejestrowane usługi atomowe są specyfikowane w języku Web Sernice Description Language (WSDL). Specyfikacja ta (charakterystyka danych wejściowych, znaczenie usługi, przypisanie do określonych kategorii, charakterystyka danych wyjściowych – rezultatów) jest reprezentowana w ontologii systemu zgodnie ze standardem Topic Maps (ISO13250) z użyciem modułu OfficeObjects®Ontology Manager. Usługi złożone definiowane są jako procesy biznesowe. Procesy te są modelowane i uszczegóławiane (definiowane) w narzędziu Projektanta Procesów produktu OfficeObjects®WorkFlow, w notacji Business Process Modeling Notation (BPMN). Usługi złożone udostępniane są w formie wykonywalnych usług sieciowych (ang. web services), a informacje o nich publikowana są w formie plików WSDL i wpisów na serwerze UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).
 • Zarządca wykonania usług – moduł ten jest odpowiedzialny za wykonanie wybranej usługi na danych zawartych w zapytaniu/żądaniu od klienta dostarczając oczekiwanych rezultatów. Moduł ten oparty jest o zarządcę procesów dostarczanego w ramach produktu OfficeObjects®WorkFlow. Zarządca ten wykonuje usługi złożone jako procesy wyrażone w graficznej notacji BPMN uruchamiając zgodnie z definicją poszczególne usługi atomowe poprzez warstwę komunikacyjną. Dodatkowo, w przypadku usług złożonych moduł ten konkretyzuje dany proces generyczny poprzez wyznaczenie właściwych usług atomowych oraz usunięcie, o ile jest to możliwe, nieużywanych ścieżek procesu. Uruchomione usługi składowane są w repozytorium opartym o repozytorium obiektów informacyjnych produktu OfficeObjects®Document Manager udostępniający takie funkcjonalności jak składowanie obiektów informacyjnych, wersjonowanie, wielojęzyczność, kategoryzację, wyszukiwanie strukturalne i pełnotekstowe, zarządzanie obiektami binarnymi.
 • Portal – webowy interfejs użytkownika pozwalający na przeglądanie hierarchii usług, uruchamianie usług, przeglądanie stanu usług, śledzenie historii wykonania usług, wykonywanie czynności manualnych w ramach usług złożonych itd. Interakcja użytkownika z systemem odbywa się w sposób przyjazny dzięki zastosowaniu formularzy elektronicznych definiowanych za pomocą produktu OfficeObjects®e-Forms. Środowisko portalowe zapewnia elastyczną konfigurację wyglądu i rozmieszczenia elementów interfejsu użytkownika oraz pozwala na integrację w ramach jednego portalu wielu innych rozwiązań.
 • Warstwa komunikacyjna – moduł tej jest odpowiedzialny za transparentne wykonanie usługi atomowej niezależnie od typu usługi (np. usługa sieciowa, usługa dostępna poprzez protokół SOAP, usługa oparta o technologię Enterprise Java Beans), protokołu transportowego (np. HTTP, czy JMS) oraz trybu wywołania (synchroniczny, asynchroniczny). Warstwa ta jest implementowana poprzez zestaw tzw. adapterów dla poszczególnych protokołów, typów usług i trybów ich wywołania bazujących na standardzie WS Interoperability.
 • Konsola monitorowania i administracji usług – moduł ten umożliwia śledzenie wykonania usług oraz wykonania niezbędnych działań administracyjnych (np. przerwanie procesu). W przypadku usług złożonych funkcje monitorowania i administracyjne są realizowane przez produkt OfficeObjects®WorkFlow. W ramach produktu dostępna jest historia wykonania w postaci tekstowej i graficznej a także konsola zarządcza procesów.
 • Środowisko projektanta – moduł ten jest aplikacją internetową pozwalającą projektantowi na zdefiniowanie usług złożonych. Moduł pozwala na rejestrowanie usług atomowych, definiowanie usług złożonych, ontologii systemu, procesów biznesowych, formularzy itd. Zmiany wykonywane w środowisku projektanta wpływają na zachowanie warstwy wykonawczej rozwiązania w trybie natychmiastowym (on-line). Pozwala to na definiowanie nowych usługi i modyfikowanie usług istniejących bez potrzeby kodowania, budowania aplikacji, zmieniania struktury bazy danych i restartowania systemu.

   

Obszary zastosowań:

 • Praca Grupowa
 • Analiza Biznesowa
 • Obsługa Klienta (e-Urząd)
 • Usługi Integracyjne (SOA)
 • Zarządzanie Wiedzą.
 • Zarządzanie Dokumentami
 • Formularze Elektroniczne
 • Procesy Biznesowe
 • Portale